Osnovnu i srednju medicinsku školu (odsek – fizioterapeutski tehničar ) završila u Beogradu. Visoku školu za fizioterapeute završila u Beogradu i stekla zvanje strukovnog fizioterapeuta.

  1. godine diplomirala na Defektološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, i stekla zvanje diplomirani defektolog-somatoped. Diplomski rad pisan na temu „Motivacija kao defektološki metod“.
  2. godine odbranila magistarsku tezu pod nazivom „Neonatalni faktori rizika i rani psihomotorni razvoj deteta“ na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu i stekla akademski naziv magistra defektoloških nauka, naučno područje somatopedija.

Radila u Zavodu za rehabilitaciju „Dr M. Zotović“ u Beogradu u periodu od juna 1995. do juna 1997. godine kao fizioterapeut na Fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji. Veliko iskustvo u praktičnom radu sa pacijentima je stekla radeći na Elektroterapiji. Pomagala u realizaciji nastave za decu u specijalnoj školi koja funkcioniše pri Zavodu za rehabilitaciju „Dr M. Zotović“.

Iskustvo u praktičnom radu sa pacijentima stekla radeći kao Dipl. Defektolog somatoped pri Rp kabinetu čiji je direktor bio Dr R. Petrović, a koji je funkcionisao u okviru Zdravstvenog centra sportskog kluba Crvena zvezda. Rehabiltaciju je radila sa vrhunskim sportistima i reprezentativcima u periodu 2001/2002.godine.

Od 2007. godine zaposlena kao saradnik u nastavi za nastavne predmete Klinička fizikalna terapija 1 i 2, Opšta fizikalna terapija, Opšta kineziterapija i Protetika i ortotika u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija „Milutin Milanković“ u Beogradu.

Učestvovala je u pripremi i izvođenju nastave.

Od maja 2010. godine zaposlena u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija „Milutin Milanković“ u Beogradu kao predavač na predmetima: Kineziologija, Opšta kineziterapija i Opšta fizikalna terapija.

Od 2015. godine deo je tima Logopedsko edukativnog centra Čabarkapa.

Uza specijalnost:

Motivacija u rehabilitaciji, stimulacija psihomotornog razvoja deteta, rehabilitacija putem integralnog i integrativnog pristupa pacijentu:

  • stimulativne vezbe (eksteroceptivne stimulacije, proprioceptivne stimulacije)
  • Bobath-ova tehnika refleksne inhibicije i facilitacije
  • Vojtin-a tehnika refleksnog kretanja, okretanja i puzanja
  • Kabath-ova tehnika proprioceptivne neuromuskularne facilitacije
  • Myofascial Release Technique/ MFR I
  • Kineziotejping
  • Masaza beba