Završila je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2010.godine u Beogradu, smer Specijalna edukacija i rehabiitacija osoba sa oštenjem sluha, kao najbolji Student generacije. Master studije na istom smeru zavšila je 2012.godine sa prosekom 10,00. Za temu master rada odabrala je „Ispitivanje sposobnosti komunikacije kohlearno implantirane dece u porodičnom okruženju“.

Tokom studija i stažiranja, koje je obavljala na Odseku za audiološku rehabilitaciju Kliničkog Centra Srbije, stekla je teorijska i praktična znanja o dijagnostikovanju slušnih i govorno-jezičkih poremećaja kao i o razvoju sposobnosti slušanja, govora i jezika i komunikacije uopšte. Svoju dalju edukaciju nastavlja 2013.godine kursom „Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom“ na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu.

Tokom kursa stekla je teorijska i praktična znanja o proceni psihomotorike, njenim poremećajima i njihovom tretmanu. Od 2013. do 2014.godine radila je u predškolskoj ustanovi Dečiji kutak “Čarolija”, gde je imala priliku da radi na razvoju dečijih sposobnosti i veština kroz edukativne, kreativne i radionice za razvoj psihomotorike. U periodu od 2013. do 2015.godine redovno pohađa radionice Integrativne art psihoterapije, gde je stekla veštine asertivne komunikacije i aktivnog slušanja, a posebno se bavila potrebama deteta i načinima na koje se one mogu zadovoljiti.

Od 2014. godine radi u Logopedsko edukativnom centru Čabarkapa. U radu, osim navedenih, koristi i elemente sledećih metoda: „Senzorna integracija“, „Montesori“, „Brain Gym“ i „Floortime“. Svakodnevno proširuje svoja znanja i obogaćuje ih novim iskustvima i pristupima. Osim razvoja komunikacije, posebno se interesuje za procese učenja- kanale primanja informacija, strategije učenja, vrste učenja, Doprinos praksi daje osmišljavanjem novih vežbi i izradom materijala za podsticanje i razvoj dečijih sposobnosti i veština.